Make your own free website on Tripod.com

ความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี คศ.1969 อันเป็นระยะเวลาเดียวกันกับที่ยานอวกาศลำแรกของสหรัฐอเมริกา

ลงจอดบนดวงจันทร์ และมีการแสดงคอนเสิร์ตเพลงร็อกเป็นครั้งแรกของโลกที่ Woodstock ประเทศอังกฤษ นับเป็นปรากฎการณ์ของ

วัยรุ่น และในปีนั้นเองกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันได้ร่วมกันสร้างเครือข่ายวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยการสนับสนุนของ

The Department of Defense's Advance Research Project Agency (ARPA) เครือข่ายคอมพิวเตอร์แห่งแรกนี้จึงได้ชื่อว่า ARPANET มีสมาชิก

เป็นนักวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ ติดต่อสื่อสารแนวคิดข้อมูล/สารสนเทศระหว่างกันโดยเริ่มต้นเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ในศูนย์คอมพิวเตอร์

ในศูนย์คอมพิวเตอร์ระหว่างสถาบัน UCLA กับมหาวิทยาลัยStanford (ทั้งสองสถาบันนี้อยู่ในรัฐ California) โดยมิได้บันทึกรายงานหรือ

ภาพถ่ายของเหตุการณ์ที่ส่งข้อมูลแรกถึงกันไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่อย่างใดทราบแต่ว่าระบบเคือข่ายปฏิบัติการได้ผล

ต่อมาในปี คศ.1971 เครือข่าย ARPANET มีสมาชิกเพิ่มอีก 20 สถาบัน รวมทั้ง Harvard และ MIT ในปี คศ.1981 ARPANET ขยายเครือข่าย

ออกเป็น 200 แห่ง ติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วประเทศสหรัฐ จากนั้นอีกไม่กี่ปีก็ได้เกิดแนวคิด ที่จะทำให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในโลก

ติดต่อสื่อสารข้อมูลกันได้อย่างไร้พรมแดน