Make your own free website on Tripod.com
         
   
  
ยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวสารสนเทศทุกๆคนและหวังว่าเว็บนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับทุกๆคน
 
 


 

                         The world of computers
         ปัจจุบันสังคมสารสนเทศหรือข่าวสารเป็นสังคมที่มีการใช้สารสนเทศรูปแบบต่างๆเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ทั้งเพื่อประโยชนืส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยเฉพาะด้านที่ใช้ความรู้และความถนัดในแต่ละสาขาวิชา
ที่เรียกกันว่า Knowledge workers การใช่สารสนเทศและบริการประเภทต่างนี้ เช่น การรวบรวมและการ-
-จัดเก็บสารสนเทศให้เป็นระบบระเบียบเพื่อประสิทธิภาพในการค้นหาและเรียกใช้ภายหลัง การผลิตสารสนเทศที่เป็น
เอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเผยแพร่สารสนเทศบนสัญญาณสื่อสารทุกรูปแบบ การใช้สารสนเทศประกอบ
การตัดสินใจของผู้บริหาร การใช้สารสนเทศเฉพาะด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน การแพทย์ การอุตสาหกรรมการธนาคาร
คอมพิวเตอร์จัดเป็นสิ่งที่จำเป็นในสังคมสารสนเทศ เราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อให้ใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนิยามความหมายความหมายของคำว่า คอมพิวเตอร์ ซึ่งหมายถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สามารถแปลง
คำสั่งและดำเนินการต่างๆตามที่ได้รับคำสั่ง เช่น การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ การประมวลผลด้านการคำนวณ การเปรียบเทียบ
ด้านตรรกะและการแสดงผลลัพธ์ทั้งนี้คำสั่งต่างๆจะอยู่ในรูปแบบของโปรแกรมนั่นคือคอมพิวเตอร์จะต้องได้รับโปรแกรมการ
สั่งงานก่อนจึงเริ่มปฏิบัติการได้