Make your own free website on Tripod.com

                      Plotters

     เป็นเครื่องพิมพ์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการออกแบบกราฟิก สามารถแสดงผลงานกราฟิกขณะที่

  เครื่องพิมพ์ประเภทdotmatrix,page printer หรือ ink-jet ทำไม่ได้นั่นคืองานที่ต้องใช้กระดาษแผ่นใหญ่

  คุณภาพทางการฟิกซับซ้อน เช่น แผนภูมิขนาดใหญ่ พิมพืเขียว แผนผังเมือง แผนที่

                 Plotters แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  • drum plotter

  • flatbed plotter

ทั้งสองชนิดนี้มีหัวพิมพ์เป็นเหมือนปากกา โดยมีแบบปากกาเดียว กับ หลายปากกาทำงานโดยขีดเขียนลงกระดาษขนาด

  ต่างๆ โดยการสั่งงานของคอมพิวเตอร์ drum plotter นิยมใช้กับงานที่แสดงผลลัพธ์แบบต่อเนื่อง เช่น การพล็อตความ

  เคลื่อนไหวในกรณีเกิดแผ่นดินไหว