Make your own free website on Tripod.com

scanner     

   เป็นอุปกรณ์อินพุตที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน  สามารถรับสารสนเทศในรูปของสิ่งพิมพ์และแปลงให้สัญญาณอิเล็กทรินิกส์เพื่อส่งเข้าสู่

ระบบคอมพิวเตอร์ได้แก่

  1. OCR และ Bar Codes Scanners

  2. Image Scanners

    OCRและ Bar code Scanners

เป็นอุปกรณ์อินพุตที่สามารถอ่านรหัสที่เป็นตัวอักขระ (OCR) และรหัสที่เป็นแถบสีดำขนานกันเหมือนลายของม้าลาย

(Bar Code) เช่น รหัสสินค้า

(UPC) รหัสหนังสือในห้องสมุด รหัสเลือดในธนาคารเลือด เป็นต้น อุปกรณ์ที่ใช้อ่าน OCR และ Bar Code ได้แก่

  • Hand- held label scanners หรือ wand scanners ใช้อ่านข้อมูลบนป้ายสินค้า ข้อมูลบนพัสดุไปรษณีย์

  • Stationary label scanners ใช้แสงเลเซอร์ในกานอ่านเช่นเดียวกับ wand scanners นิยมใช้ในร้านขายของชำ

  • Docment scanners ใช้สแกนหรืออ่านข้อมูลเอกสาร มีหลายขนาดตามการใช้งาน เช่น อุปกรณ์อ่านข้อความบนซองจดหมาย

ณ ที่ทำการไปรษณีย์

Image Scanner

เครื่องอ่านประเภท image Scanners จะอ่านข้อมูลหรือสารสนเทศที่อยู่ในรูปของ image (ภาพ) ด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์

และแปลง Image ให้เป็น

ดิจิตอลส่งเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ image ที่ส่งเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จะได้รับการประมวลผล จัดเก็บ และค้นคืน

เพื่อนำไปใช้ตามต้องการต่อไป

อุปกรณ์อินพุทประเภท Image Scanners แบ่งออกเป็น Page และ Hand Imge Scanners