Make your own free website on Tripod.com
                                                                                             Multiplexer

         เป็นอุปกรณ์ต่เชื่อมกับฟรอนต์-แอนด์ โปรเซสเซอร์ โดยติดตตั้งใกล้กับ terminal ของผู้ใช้มากกว่าที่จะอยู่ใกล้กับ

  คอมพิวเตอร์แม่ข่าย มีหน้าที่รับสัญญาณ(หรือข้อมูล/ข่าวสารที่ถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณแอนะล็อกหรือดิจิตัล) จาก

  terminal หรือ เครื่องพิมพ์ printer ในระบบเครือข่าย ที่เป็นอุปกรณ์สื่อสารประเภทควานเร็วต่ำกว่าแม่ข่าย จำนวนมาก

  และอยู่ในสภาพที่ห่างไกลกันเพื่อรวบรวมข้อมูล/สารสนเทศจำนวนมากเหล่านั้นและขยายสัญญาณก่อนส่งไปบนสาย

  สื่อสารเดียวหรืช่องทางสื่อสารเดียวไปยัง ฟรอนต์-แอนด์ โปรเซสเซอร์

การใช้มัลติเพล็กเซอร์ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสื่อสาร เพราะ terminal มีจำนวนมาก หากแต่ละตัว

  ติดต่อโดยตรงมายังแม่ข่ายจะทำให้สิ้นเปลืองค่าใช่จ่าย