Make your own free website on Tripod.com

 

Router

เป็นอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงให้เครือข่ายหลายเครือข่ายมีขนาดต่างกัน

หรือใช้มาตราฐานส่งผ่านข้อมูล่างกันสามารถติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสานสนเทศต่างกันได้ เนืองจากปัจจุบันมีการ

พัฒนาและใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆมาก หรืออาจสรุปได้ว่า เราเตอร์ คืออุปกรณ์ในระบบสือสารข้อมูลที่ช่วย

เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรือ terminal ระหว่างเครือข่าย Lan กับ เครือข่าย wan นั่นเอง